Oferta

Oferta w zakresie świadczonych przez biuro usług znajdują się m. in.:

Usługi księgowe.

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

• kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, uproszczonej księgowości,

• sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

• sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz prowadzenie rejestrów podatku VAT,

• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,

• sporządzanie sprawozdawczości statystycznej (GUS),

• doradztwo finansowo-księgowe.

 

Usługi kadrowo-płacowe.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy między innymi:

• ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym,

• zarządzanie wynagrodzeniami:

- sporządzanie list płac,

- obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS,

- naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw,

- obsługiwanie przelewów,

• przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,

• przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON,

• przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40,

• ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe),

• szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS) oraz indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.

 

Usługi dodatkowe. W ramach pozostałych usług oferujemy między innymi:

• sporządzanie wniosków kredytowych,

• pisanie biznesplanów,

• rozliczanie dotacji,

• indywidualne rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne,

• inne w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów.